Zidna apoteka T-1, T-2

U skladu sa odredbama Zakona o bezbednosti i zdravlje na radu, Sl.Glasnik RS 101/05, svaka radna organizacija je u obavezi da poseduje priručnu apoteku za prvu pomoć i da je postavi na vidno i lako dostupno mesto. Sadržina ormarića za prvu pomoć (Zidna apoteka) propisana je Pravilnikom o opremi i postupku za pružanje prve pomoći i o organizovanju službe spasavanja u slučaju nezgode na radu ( „Sl.list SFRJ“br.21/71).


Tip TS-1 Namenjen organizacijama ili radilištima na kojima je zaposleno do 10 radnika. Tip TS-2 Namenjen organizacijma ili radilištima sa više od 10 zaposlenih, sa time da 1 zidna apoteka ovog tipa zadovoljava potrebe do maksimalno 50 zaposlenih.